Algemene voorwaarden

  1. Alle verbintenissen van de koper worden aangegaan met de NV Warlop Horeca Service (BTW BE 0446.229.197 – RPR Kortrijk), Moeskroenstraat 862 te 8930 MENEN (Lauwe)
  2. Behoudens tegenstrijdige contractuele bepalingen zijn onze facturen contant betaalbaar in de woning van de verkoper.
  3. Iedere vertraging in de betaling brengt automatisch voor de koper de verplichting mee, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest te betalen van 12% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.
  4. Indien een vervallen factuur onbetaald blijft, zonder een behoorlijke rechtvaardiging binnen een termijn van acht dagen die volgt op de toezending van een ingebrekestelling, zal de verkoper een forfaitaire en onherleidbare vergoeding verschuldigd zijn die 10% beloopt van het bedrag dat onbetaald bleef na het verstrijken van voornoemde termijn, zulks met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1500,00.
    De onderhavige clausule doet geen afbreuk aan de verplichting de bij nr.3 voorzien verwijlintresten te betalen.
  5. Onverminderd het risico van de koper met bettrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten hierop blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
  6. Klachten aangaande onze leveringen en facturen moeten op straffe van verval schriftelijk overgemaakt worden binnen de acht dagen na ontvangst deze.
  7. Laattijdige levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch rente. Ze kan niet ingeroepen worden om een bestelling volledig of gedeeltelijk te annuleren, uitgezonderd na sommatie die zonder gevolg zou gebleven zijn gedurende tenminste acht dagen.
  8. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel.050/32.35.95 en fax 050/31.37.34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.